Tags

, , , , , ,

Da Karen Jacobsdatter omkring d. 1. september 1815 forlod Ulbølle for at flytte ind hos sin elsker, Hans Jacob Jensen, og hans trolovede, Kirsten Andersdatter (som var Karens svigerinde) i Tved, havde hun to af sine børn med sig: den 4-årige Jacobine og Hans på 12. Hvor den 10-årige søn Lars befandt sig, er lidt usikkert: iflg. lægdsrullen opholdt han sig i denne periode hos forskellige personer i Svendborg, bl.a. garver Raun. Men den ældste datter, 15-årige Anne Kristine, blev i Ulbølle hos sin far, Mads Andersen.
Senere på efteråret, efter Kirsten var død, flyttede også Mads til Tved. Men ikke Anne Kirstine: hun havde fået plads hos købmand Svend Hansen i Møllergade i Svendborg.
Svend Hansens købmandsgård lå lige overfor garver Rauns garveri i “den beskidte ende” af Møllergade. I dag ligger Føtex på den gamle garverigrund, og Svend Hansens købmandsgård på hjørnet af Møllergade og Dronningholmsvej er afløst af parkeringspladser og boligbyggeri. Den gang lå byens østre port her.
Anne Kirstine var således ikke tæt på begivenhederne, da Kirsten Andersdatter blev myrdet i Tved i september 1815, og først i juni 1824 når herredsfoged Erich Christensen frem til at afhøre hende. I retten forklarer Anne Kirstine:
“.. at hun ikke er istand til at meddele nogen Oplysning om Enken Kirsten Andersdatters Død, da hun ikke var i hendes Huus da samme fandt Sted, og ligesaalidet senere har været hos Hans Jakob Jensen, fordi hun var undselig ved, og følte Foragt for det utilladelige Samliv hendes Moder førte med tiltalte Hans Jakob Jensen.
Comparentinden opholdt sig hos sin Fader, som til den Tid boede i Ulbølle, uagtet hendes Moder til samme Tid Kirsten Andersdatter døde, opholdt sig i Tvede hos Hans J.Jensen, og ikkuns efter fleere Aars Forløb, hørte Comparentinden af et Rygte, at Kirsten Andersdatter i Tvede, døde pludselig, og først efterat Forhører i dette Aars Foraar begyndte mod de Tiltalte, har Comparentinden først hørt Tale om at hendes Moder og Hans Jakob Jensen ved Gift skal have ombragt Kirsten Andersdatter”.

Anne Kirstine har åbenbart følte sig så ilde tilpas ved moderens forhold til slagteren, at hun holdt sig på lang afstand dem begge og begivenhederne i Tved. Da sagen begyndte at rulle i foråret 1824, og Karen Jacobsdatter blev arresteret, skrev den bekymrede pige (sandsynligvis med god hjælp til penneføringen af sin husbond, købmanden) til sin bror Anders i Helsingør:

Til Anders Madsen Egebjerg ……… …
Hielsinør

Kiære Broder!
Jeg kan ikke undlade at skrive til dig og lade dig vide vores Moder er kommen i stor Forlegenhed, da de har sat hende fast herudi Svendborg, formedelst Slagterdrengen har opgivet de har købt noget her ude paa Apotheket at forgive hans Moder med, og det skulle vores Moder være vidende i, tillige har han foregivet at Slagteren har slaget Hans Erichsens Føl ihjel og det skulle vores Moder have hendt Øxen til, men jeg beder dig om kiære Broder, du vil have Omsorg for at komme til at tale med Slagteren og spørge ham, om han kan frikiende hende her, ellers kommer hun ikke ud, jeg beder dig om gode Broder, at du vil sørge for at sende min Broder Larses Tøi herned og hans Skrifteseddel og jeg kan lade dig vide Lange vores smaae Sødskende er kommet ud paa Sognet, nu intet videre denne Gang, med en flittig Hilsen fra mig til dig, da jeg lever vel, adø, lev vel, det ønskes af mig.
Svendborg den 30te Martii 1824
Anne Kirstine Madsdatter

Hvad Anne Kirstine ikke vidste var, at herredsfoged Erich Christensen havde bedt postmesteren i Svendborg om at opsnappe alle breve til og fra personer, der var impliceret i sagen. Brevet nåede aldrig frem til Anders i Helsingør, men blev fremlagt i retten i Svendborg d. 19. maj 1824.
Tre uger senere skulle Anne Kirstine så forklare herredsfogeden, om hun med brevet havde forsøgt at påvirke rettens gang:
“Hun tilstoed at have skrevet et Brev til hendes Broder Anders Madsen Egebierg i Helsingøer af Dato 30te Martii 1824 som af nærværende Dommer er anholdt paa Svendborg Byes Posthuus og hendes Yttring i den fornævnte Skrivelse om at hendes Broder skulle tale med Hans J.Jensen om at frikiende hendes Moder ved sin Forklaring i Helsingøer, da denne til den Tid allerede var heftet her i Byen – forklarer hun til sin Undskyldning saaledes:
At hun til den Tid ikke troede at hendes Moder var medskyldig i Kirsten Andersdatters Drab og under saadan Formeening nærede Haab om at hendes Moder Karen Jakobsdatter skulle blive løsladt af Arresten, hvilket hun beklager nu nærmere at erfare var Tilfældet.”
Anne Kirstine slap for videre tiltale.

Den gode pige giftede sig i december 1826 med daglejer Niels Hansen, og parret slog sig året efter ned i Tved, hvor Niels Hansen forsørgede sin familie som husmand, daglejer og skovfoged. De fik fire børn:
Anne Margrethe, f. 29. august 1827
Marie Madsine, f. 18. januar 1830
Hans Peder, f. 24. november 1832
Marthin, f. 16. juli 1838
I folketællingen 1850 har familien desuden et plejebarn, Rasmus Andersen, 6 år, fra Ollerup.
Anne Kirstine døde d. 14. juni 1854 i Tved, 54 år gammel. Enkemanden Niels fik på sine gamle dage husly hos den ældste datter, Anne Margrethe, og hendes familie.